Opening Hours

Mon - Thurs   17:00 - 23:30
Fri (lunch)   12:30 - 14:30
Fri (evening)   17.00 - 00:30
Sat   17.00 - 00:30
Sun (lunch)   13.30 - 15:30
Sun (evening)   15.30 - 23:30

Contact Us

  (046) 948 3873
   Wau Fusion Trim